Back

Toppbild.png

User and IT Support Technician to SSE Executive Education

Executive Education

SSE Executive Education is a fully-owned subsidiary of the Stockholm School of Economics and the leading partner for executive education in Northern Europe. It is ranked as the best in the Nordic region for leadership and business development according to the Financial Times. Here, academic research is integrated with the business world. SSE Executive Education develops leaders with a focus on specialized areas such as innovation and entrepreneurship, sustainable growth, and financial economics, enhancing the competitiveness of companies, organizations, and the public sector through powerful transformation.

Om rollen

Vår nuvarande User and IT support Technician ska börja på studera och vi söker nu en ersättare. Du är en problemlösare som gillar att hjälpa andra och har ett intresse för digitala verktyg och teknik. Du vill utvecklas och lära nytt med mål att förbättra den digitala miljön för andra. Om ditt svar är ja, då är detta jobbet för dig!

Dina framtida kollegor är beroende av att ha en stabil och säker digital arbetsplats, där de får stöd och hjälp med IT-relaterade problem, inklusive stöd med utrustning på kontoret och i våra konferensrum. Att arbeta med användar och IT-support är därför en kritisk roll med stor betydelse för våra användare. I denna roll skulle du bidra med nya tekniska och digitala lärdomar som skulle hjälpa till att förbättra befintliga affärssystem och verktyg för hela företaget.

Ansvarsområden

Dina arbetsuppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Ge support och felsökning för hård- och mjukvara samt audiovisuella system.
 • Hjälpa kollegor med all slags teknisk support.
 • Assistera våra lärare och fakultet med teknisk support, såsom att skapa och ladda upp innehåll, sätta upp digitala möten och delta i online-forum och möten.
 • Skapa och underhålla dokumentation, guider och handledningar om teknik.
 • Samarbeta med andra teammedlemmar, IT- och Exed-kollegor i teknikprojekt och initiativ.
 • Stödja användare med digitala programkomponenter före, under och efter programleveranser. 
 • Ge backup för teknik i studios och konferensrum, säkerställa att bokning är enkel och allt är i ordning.
 • Underhålla och hantera rumsbokningspaneler.
 • Vara första kontakt i utskrifts- och telefonifrågor.
 • Erbjuda teknisk support vid evenemang och möten.
 • Skapa och underhålla användarvänliga guider och handledningar.
 • Onboarda nya och befintliga anställda enligt överenskommelse.
 • Inköpa nya datorer, skärmar och annan kontorsutrustning.
 • Arbeta med kollegor i teamet för att utveckla IT-miljön och förbättra digitala verktyg och metoder.

Din profil 

 • God problemlösnings- och kommunikationsförmåga.
 • Förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett team.
 • Detaljorienterad och noggrann.
 • Serviceinriktad, vänlig och stödjande med snabb svarstid på förfrågningar.

Kvalifikationer: 

 • Teknisk kunnande och vilja att lära mer inom hårdvara och mjukvara. 
 • Förmåga att kommunicera på svenska och engelska. 

Meriterande: 

 • Erfarenhet av att ge användarsupport.
 • Kompetens inom medieproduktion. En vilja att lära sig är annars viktig.
 • Ett öga för att effektivt digitalisera arbetsprocesser är fördelaktigt

Övrigt

Detta är en 10-månaders visstidsanställning med möjlighet till förlängning. Tjänsten är en vikarieposition och vi behöver någon som kan börja senast den 1 september. Rollen kräver att du är på plats på vårt kontor i centrala Stockholm.

Observera att vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidater för denna tjänst.

Ansök nu för att bli en del av vårt team och bidra till en teknologiskt avancerad och stödjande arbetsmiljö!

Eng

Job Description

Our current IT and User Support Technician is heading off to University and we are looking for a replacement – are you that person?  You are a problem-solver who likes to help others and you have an interest in digital tools and technology. You are willing to learn new skills and competencies with the goal of improving the digital landscape for others. If your answer to those statements is a yes, then this is the job for you!

Your future colleagues depend upon having a stable and safe digital workplace, where they receive support and assistance with IT-related issues, including support with equipment in the office and in our conference rooms. Working with IT and user support is therefore a critical role with great importance for our users. In this role you would contribute new technical and digital learnings that would help improve existing business systems and tools for the entire company.

Responsibilities

Your tasks include, but are not limited to:

 • Provide technical support and troubleshooting for hardware, software, and audiovisual issues.
 • Assist ExEd staff with all kinds of technology support.
 • Assist our teachers and faculty with technology support, such as creating and uploading content, setting up digital meetings, and participating in online forums and meetings.
 • Create and maintain documentation, guides, and tutorials on technology.
 • Collaborate with other team members, IT staff, and ExEd staff on technology projects and initiatives.
 • Support users (employees, external program managers, and faculty) with digital program components before, during, and after delivery.
 • Provide backup for technology in studios and conference rooms, ensuring booking is easy and everything is in order.
 • Maintain and manage room booking panels.
 • Be the first point of contact for print- and phone-related issues.
 • Offer technical support at events and information meetings.
 • Onboard new and existing employees as directed.
 • Purchase new computers, monitors, and other office equipment.
 • Work internally with colleagues to develop the IT environment, streamline work processes, and enhance digital tools and methods. 

Your profile

 • Strong problem-solving and communication skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Detail-oriented and diligent.
 • Service-oriented, friendly, and supportive with a quick response rate to queries.

Qualifications:

 • Technical know-how in hardware and software.
 • Ability to communicate in Swedish and/or English.

Meritorious:

 • Experience in providing user support.
 • Media production skills. A willingness to learn is essential. 
 • An eye for digitalizing work processes effectively is beneficial.

Other

This is a 10-month temporary position, with the potential for extension. This role is a substitute position, and we need someone available by September 1st. This role requires you to be on-site.

Please be aware that we conduct background checks on final candidates for this position.

Apply now to join our team and contribute to a technologically advanced and supportive work environment!

About the Stockholm School of Economics 

Type of employment Temporary position
Contract type Full time
First day of employment According to agreement
Salary According to agreement
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2024/47
Contact
 • Anna Sundmark, HR , anna.Sundmark@exedsse.se
 • Lisa Larson, HR, lisa.larson@hhs.se
Published 27.Jun.2024
Last application date 04.Aug.2024 11:59 PM CEST

Share links

Apply for position